Matej Slávik – kandidát na starostu obce Beluša

Doprava

Beluša potrebuje bezpečnú a plynulú dopravu v obci. Podmienky pre chodcov a cyklistov sú nepriaznivé. V centre aj v obytných zónach by mal byť na prvom mieste chodec.

Chcem, aby bol môj program plný spoločných plánov o veciach, ktoré považujete za dôležité Vy, Belušania. Pomôžte mi preto určiť priority pre ďalší rozvoj obce na nasledujúce roky.

Verejný priestor

Verejný priestor musí slúžiť všetkým – deťom aj seniorom. Beluša by mala mať kvalitne riešené a udržiavané miesta na stretávanie sa a peší pohyb. Chýba nám park a nedoriešená je aj centrálna zóna.

Chcem, aby bol môj program plný spoločných plánov o veciach, ktoré považujete za dôležité Vy, Belušania. Pomôžte mi preto určiť priority pre ďalší rozvoj obce na nasledujúce roky.

Tvorme Belušu spoločne

Beluša by mala byť obcou, ktorá bude viac komunikovať s občanmi. Obcou, ktorá sa o obyvateľov zaujíma a rieši ich problémy. Je potrebné, aby obec zapájala ľudí do diskusie o témach, ktoré sa ich priamo týkajú (napr. o plánovanej výstavbe, investíciách a pod.).

Chcem, aby bol môj program plný spoločných plánov o veciach, ktoré považujete za dôležité Vy, Belušania. Pomôžte mi preto určiť priority pre ďalší rozvoj obce na nasledujúce roky.

Kultúra

Do kultúry potrebujeme priniesť väčšiu pestrosť. Zachovať tradičné podujatia, ale priniesť aj nové, ktoré majú modernejší charakter. Bolo by vhodné vytvoriť viac priestoru pre kultúrne podujatia rôzneho charakteru a zlepšiť zážitok pre návštevníkov aj účinkujúcich.

Chcem, aby bol môj program plný spoločných plánov o veciach, ktoré považujete za dôležité Vy, Belušania. Pomôžte mi preto určiť priority pre ďalší rozvoj obce na nasledujúce roky.

Šport

Vytvorme vhodné podmienky pre športovcov a športové kluby. Deti, mládež a široká verejnosť potrebuje viac športovísk, ktoré by mali byť pravidelne udržiavané. 

Chcem, aby bol môj program plný spoločných plánov o veciach, ktoré považujete za dôležité Vy, Belušania. Pomôžte mi preto určiť priority pre ďalší rozvoj obce na nasledujúce roky.

Mládež a vzdelávanie

Obec by sa mala zaujímať, čo chýba mladým a zapojiť ich do rozhodovania o veciach, ktoré sa ich týkajú. Zároveň musíme klásť dôraz na to, aby boli mladí ľudia vzdelaní, pripravení na život, kreatívni a aby mali možnosť rozvíjať svoj talent.

Kvalitnou základnou školou, voľnočasovými aktivitami a podporou neformálneho vzdelávania môže obec zlepšiť svoju pozíciu pri rozhodovaní sa mladých ľudí založiť si rodinu a bývať v Beluši.

Chcem, aby bol môj program plný spoločných plánov o veciach, ktoré považujete za dôležité Vy, Belušania. Pomôžte mi preto určiť priority pre ďalší rozvoj obce na nasledujúce roky.

Doprava

Beluša potrebuje bezpečnú a plynulú dopravu v obci. Podmienky pre chodcov a cyklistov sú nepriaznivé. V centre aj v obytných zónach by mal byť na prvom mieste chodec.

Budem presadzovať:

  • efektívnu, plynulú a bezpečnú prepravu v obci tak, aby bola komfortná pre chodcov, cyklistov aj autá

  • cyklochodník, ktorý spojí centrum obce, základnú a materskú školu a postupne každú časť obce

  • plynulé napojenie na Vážsku cyklotrasu s prepojením na Lednické Rovne

  • vybudovanie centrálneho parkoviska v blízkosti centra obce, aby centrum bolo čo najmenej zaťažené automobilovou dopravou

  • obnovenie parkovacích miest pri bytových domoch s cieľom zamedziť ničeniu zelených plôch

  • opatrenia na upokojenie dopravy v centre